Ακολουθεί 0

    δεν ακολουθεί κάποιον άλλο χρήστη

Τον ακολουθούν 0

    δεν ακολουθείται από κάποιον άλλο χρήστη
Microbiologyfiz Microbiologyfiz

Microbiologyfiz Microbiologyfiz - σχολίασε την κριτική του χρήστη Nasia Ntalla για την ταινία Melancholia

Melancholia-2011

Μπαααα..

Микробиология (греч. mikros малый + биология) — наука о микроскопических существах, микроорганизмах, или микробах, их строении и жизнедеятельности, значении в жизни природы, в патологии человека, животных и растений, их систематике, изменчивости, наследственности и экологии. https://twitter.com/microbius_twit Микроорганизмы на основании морфологических и физиологических свойств разделяются на большие группы, к ним относятся бактерии (см.), спирохеты (см.), актиномицеты (см.) и родственные организмы, риккетсии (см.) и хламидии (см.), микоплазмы (см. Mycoplasmataceae), грибки (см. Грибки паразитические), простейшие (см.) и вирусы (см.), биологические структуры, не имеющие клеточной организации. Все микроорганизмы являются объектами изучения отдельных разделов Микробиологии, к-рые в ходе ее исторического развития выделились в самостоятельные дисциплины — бактериологию, вирусологию (см.), микологию (см.), протозоологию (см.). Микробиология как раздел биологии объединяет эти дисциплины в единую науку о биологии микроорганизмов, хотя такое объединение, создающее цельное представление о Микробиологии, сохранилось в основном в курсах М. Объектами изучения собственно Микробиологии являются бактерии, спирохеты, актиномицеты и родственные организмы, риккетсии, хламидии, микоплазмы. https://vk.com/club196934451 М. словно часть биологии использует биологические методы исследования (см. Биология), а также методы, применяемые лишь в М. наравне самостоятельной науке. М. использует такие методы, как метод выделения чистых культур, методы изучения их морфол, и культуральных свойств, биохим, и биосинтетической активности, изучения антигенной структуры, патогенности и вирулентности и других свойств. М. широко использует методы генетики микроорганизмов, бактериофагии, различные методы микроскопии (светлопольная и темнопольная микроскопия, фазовоконтрастная, люминесцентная, электронная и др.), а также методы биохимии (см.), молекулярной биологии (см.), биофизики (см.) и других наук в зависимости от задач и целей исследования. Общая М. изучает обстановка и занятие микроорганизмов в природе, систематику микроорганизмов, их морфологию и тонкую структурную организацию, биохимию и физиологию микроорганизмов — хим. круг, конструктивный и энергетический метаболизм, ферментные системы, умножение и размножение, культивирование. Важным разделом общей М. является генетика микроорганизмов, к-рая изучает вдруг общие закономерности наследственности и изменчивости микроорганизмов, беспричинно и прикладные вопросы различных микробиол. специальностей. Общая М. изучает вопросы взаимоотношений микроорганизмов в естественных условиях обитания, вопросы экологии, общие вопросы микробиол, синтеза антибиотиков и других биологически активных веществ. Общая М. изучает и гряда специальных вопросов геомикробиологии, космической М. и других проблем. Основные разделы общей М. включаются в цена всех микробиологических специальностей, т. к. являются основой чтобы познания частных и прикладных вопросов М. Техническая (промышленная) микробиология изучает общие и частные вопросы микробиол, синтеза биологически активный веществ: белка, аминокислот, нуклеиновых к-т, витаминов, к-т, спиртов, стероидов, гормонов и др., а также вопросы технологии их производства. Важное столица в технической М. занимает использование микроорганизмов в пищевой промышленности, в производстве молочных продуктов, причина, питание и др., в производстве кормовых дрожжей, а также изучение М. пищевых продуктов. Техническая М. изучает вопросы биодеградации технических материалов и способов их предохранения от действия микроорганизмов. Ветеринарная микробиология изучает возбудителей инфекционных болезней животных, разрабатывает лабораторную диагностику инфекционных заболеваний и способы их предупреждения. Важной задачей ветеринарной М. является изучение и совершенствование диагностических, леч. и профилактических препаратов и действие мероприятий, направленных на борьбу с заболеваниями животных, в т. ч. общих с заболеваниями человека. Медицинская микробиология изучает патогенные и условно-патогенные ради человека микроорганизмы. Общая медицинская М. изучает вопросы общей М. в приложении к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам и механизмы их болезнетворного действия, а также защитные реакции организма, возникающие в отказ на реализация микроорганизмов, способных звать заболевания. Частная медицинская М. изучает различные систематические группы патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, разрабатывает методы лаб. диагностики, специфической профилактики инф. болезней и другие вопросы.

Microbiologyfiz Microbiologyfiz πριν από πάνω από ένα χρόνο

Είδατε πρόσφατα Καθαρισμός ιστορικού