Όροι Χρήσης

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η πρόσβαση (μόνη), καθώς και η χρήση στον δικτυακό τόπο του www.popcorn.gr, υποδηλώνει εκ μέρους σας την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω ειδικότερα αναλυόμενων όρων χρήσεως και προϋποθέσεων που έχει θέσει το popcorn.gr. Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στην όποια χρήση του δικτυακού μας τόπου (site). Το popcorn.gr δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσεως. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων όπως τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr.

1. Ρητή συναίνεση Χρήστη

Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων χρήσεων του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr. Επιπλέον, με την πρόσβαση (μόνη) και η χρήση δεσμεύεστε όπως: (α) συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, (β) απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr. (γ) χρησιμοποιείτε το www.popcorn.gr. μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, (δ) απέχετε από κάθε αντιγραφή ή διανομή οιουδήποτε μέρους του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr. χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη έγκριση του popcorn.gr.

2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις χρηστών- μελών.

Οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες μόνο στους χρήστες -μέλη. Ως μέλος δηλώνετε διά της παρούσας, ότι δεν είστε ανταγωνιστής του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr, ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, είστε τουλάχιστων 18 ετών και ότι έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Ο δικτυακός τόπος www.popcorn.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση οιασδήποτε φύσεως παραβιάσεων όρων του παρόντος. Η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής (registration form) είναι απαραίτητη για την αποδοχή ενός μέλους. Για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το popcorn.gr μέσα στον παρόντα δικτυακό τόπο τα μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων διεθνούς και ελληνικού δικαίου, καθώς και τήρησης των κανόνων ευγένειας, διακριτικότητας και κόσμιας έκφρασης. Η δικτυακή κίνηση του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies, για τα οποία διατηρεί το δικαίωμα το popcorn.gr να εγκαταστήσει.

3. Περιορισμοί Χρήσης της Υπηρεσίας.

Απαγορεύεται η χρήση (από εγγεγραμμένα ή μη μέλη) του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr για την άσκηση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του INTERNET, όπως λ.χ οι πρακτικές spamming ή ότι αντίκειται στη NETIQUETTE (κώδικας συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ). Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr. Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών της Υπηρεσίας του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

4. 'Αδεια.

H χρήση του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών του, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης των υπηρεσιών του, κατ' εφαρμογή των όρων χρήσεως της παρούσας.

5. Περιορισμός Ευθύνης.

Το popcorn.gr καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός τόπος www.popcorn.gr να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Η χρήση του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr γίνεται με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη. Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr συμφωνείτε ότι δεν θα αναδιανείμετε οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Τυχόν υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες του popcorn.gr και χρησιμοποιούνται με δική σας ευθύνη για τη δική σας εξυπηρέτηση. Το popcorn.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr και αφορούν άλλες εταιρείες. Επιπλέον συμφωνείτε ανεπιφύλακτα, ότι το popcorn.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία οιασδήποτε φύσεως και μορφής που προκλήθηκε: (α) από λάθη, σφάλματα ή ανακρίβειες του περιεχομένου, (β) ως αποτέλεσμα της εκ μέρους σας πρόσβασης και χρήσης στον δικτυακό τόπο του www.popcorn.gr, (γ) από οιαδήποτε παράνομη πρόσβαση και χρήση των κεντρικών υπολογιστών (server) ή/και των προσωπικών και οικονομικών δεδομένων που έχουν αποθηκευθεί σε αυτούς. (δ) από κάθε προσωρινή ή οριστική διακοπή της μετάδοσης από και προς τον δικτυακό τόπο του www.popcorn.gr, από ιούς οιασδήποτε μορφής, που μπορεί να αναμεταδόθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο μέρος μέσω του δικτυακού τόπου μας, (ε) από την χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών που διατίθενται από τον δικτυακό τόπο του www.popcorn.gr.

6. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφερομένων) της βάσης δεδομένων, του κώδικα των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, της μουσικής, των βίντεο, των ταινιών, των διαδραστικών στοιχείων, σημάτων και των λογοτύπων, είτε αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του popcorn.gr, είτε έχει δικαίωμα επ' αυτών χρήσης/εκμετάλλευσης η ανωτέρω εταιρεία, σε κάθε περίπτωση προστατεύεται από τις εθνικές (Ν. 2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού ή εκπομπή του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου. Εξαιρείται η προβολή του περιεχομένου για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση. Το popcorn.gr αποδοκιμάζει την παραβίαση των διατάξεων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπει την προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κάθε δε περίπτωση θα αφαιρέσει άμεσα κάθε σχετικό περιεχόμενο εφόσον ενημερωθεί εγκαίρως για τυχόν προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είς βάρος τρίτου μέρους.

7. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους.

Ο δικτυακός τόπος www.popcorn.gr δύναται να περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr και συνεπώς το popcorn.gr δεν εγγυάται και δεν φέρει οιασδήποτε μορφής ευθύνη για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Ο δικτυακός τόπος www.popcorn.gr παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνσή σας και η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο από το popcorn.gr. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες του popcorn.gr και χρησιμοποιούνται κατά την δική σας κρίση υπ’ ευθύνη σας, για τη δική σας εξυπηρέτηση.

8. Σχόλια

Ο δικτυακός τόπος www.popcorn.gr δίνει την δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να δημοσιεύουν σχόλια για το περιεχόμενό του. Οι οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθούν οι χρήστες – σχολιαστές είναι οι εξής: (α) Οι χρήστες του www.popcorn.gr θα πρέπει να σέβονται τις απόψεις και τις ιδέες των άλλων καθώς και το δικαίωμά τους να τις εκφράζουν. Προσωπικές επιθέσεις, προσβλητικές εκφράσεις σε βάρος σχολιαστών ή τρίτων προσώπων δεν είναι αποδεκτές. (β) Απαγορεύονται σχόλια, τα οποία μπορούν να επισύρουν νομικές κυρώσεις ή άλλες νόμιμες απαιτήσεις εκ μέρους τρίτων, όπως για παράδειγμα συκοφαντικά ή δυσφημιστικά κείμενα. (γ) Η θεματολογία των σχολίων πρέπει να σχετίζεται με το περιεχόμενο της σελίδας (σειρά, εκπομπή ή ταινία) στην οποία δημοσιεύονται. (δ) Σε περίπτωση παράθεσης αποσπασμάτων από κείμενα ή έργα τρίτων θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται ο συγγραφέας ή/και η πηγή και εάν είναι δυνατόν και ο σύνδεσμος προς τον σχετικό ιστότοπο. (ε) Το μέγεθος των εικόνων που πιθανώς αναρτώνται απαγορεύεται να επηρεάζει την δομή της σελίδας. Όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται στο www.popcorn.gr αποτελούν προσωπικές απόψεις των χρηστών. Ο δικτυακός τόπος www.popcorn.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι αποδέχονται ή ενστερνίζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες απόψεις των χρηστών.

9. Προσωπικά Δεδομένα

Τα στοιχεία που θα δηλωθούν από τον χρήστη, καθώς και όποια αλλαγή σε αυτά λάβει χώρα/ή και όποια δηλωθούν στο μέλλον, τηρούνται σε ειδικό αρχείο από το popcorn.gr για την εξυπηρέτηση της συνεργασίας μεταξύ της τελευταίας και του χρήστη, για όσο χρόνο διαρκεί η συνεργασία αυτή και μετά το τέλος της. Με την πρόσβαση (μόνη), καθώς και τη χρήση στον δικτυακό τόπο του www.popcorn.gr ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα το popcorn.gr να τηρεί αρχείο ευαίσθητων δεδομένων κατά τους ορισμούς του Ν. 2472/1997.

Διαγραφή Δεδομένων

Χρήστες που επιθυμούν την οριστική διαγραφή των δεδομένων τους από την πλατφόρμα μπορούν αυτόματα να διαγράψουν τον λογαριασμό τους μαζί με το σύνολο των δεδομένων τους επισκέπτοντας το Προφίλ τους > Επεξεργασία Προφίλ και πατώντας το κουμπί Διαγραφή Χρήστη.

10. Αποζημίωση.

Ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του popcorn.gr οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία, η οποία πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε πλήρως το popcorn.gr, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των όρων χρήσεως του δικτυακού τόπου www.popcorn.gr ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια Αθηνών.

11. Επίμετρο

Οι ανωτέρω όροι χρήσεως της υπηρεσίας, μαζί με οποιεσδήποτε άλλες νομικού περιεχομένου ανακοινώσεις/ειδοποιήσεις που τυχόν δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο www.popcorn.gr, καθώς και τα λοιπά περιεχόμενα στον δικτυακό τόπο (ενδεικτικά : συνόψεις ταινιών, σχόλια χρηστών, σχόλια κριτικών, θεματολογίες ταινιών κλπ) θα αποτελέσουν αφενός μεν ολόκληρη την συμφωνία μεταξύ σας και του popcorn.gr αφετέρου δε περιουσιακό της στοιχείο. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα απορρέον εκ της παρούσας συμβάσεως εκ μέρους του popcorn.gr ισχύει μόνο όταν έχει υποβληθεί εγγράφως, η δε επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από την τελευταία (εταιρεία) δεν δημιουργεί προηγούμενο ούτε κωλύει την επίκληση επί σκοπώ πλήρους ικανοποιήσεως επί Δικαστηρίου ή εξωδίκως οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από την παρούσα σύμβαση.

Είδατε πρόσφατα Καθαρισμός ιστορικού